marks cards

1956 Topps - Upgrade to ex -

4xoc,10spvgcr,22chicagospvg,28vg,33crg,49xoc,50xoc,58matsonspvgcr,85vgcr,100xoc,104vg,118vg,

119vgc/lxck'd

1959 Topps - upgrade to EX - 3lionsvgcr,9steelersvgcor,24cardsvgpltapebk,33xoc,34vgcor,37xoc,42vgxcor,51huffxoc,56vgcorcr,

72xoc,78xtape,111cor,122wrinkle,139lionsvgcor,140mitchellvgx,159xoc

1961 TOPPS - 16cor,19gcroc,34stcor,37lionsvgxcor,43xoc,44corcr,88brownxst,92cor,108xoc,124vgxcor,136xst,

147xst,149xoc,193vgxcor

1962 Topps - upgrade to ex - 4vgxcor,8vgxcor,10vgxcor,24vgxcor,27vgcor,31xoc,38xoc,40vgcor,48vgcrcor,49cowboysvgxcor,

64hornungvgcr,68ringoxoc,77vgcor,101vikesvgxcor,105vgxcor,118vgxcor,127lanewarp,

138steelersvgxcor,140vg,159nomillinicorwrbk,175redskinsvgcrcor

1963 Topps -   upgrade to ex - 22vgxcor,23wrbk,24brownsvgxcor,33vgxcor,37gabrielvgcor,46vgxcor,51websterscratch,55vgxcor

,70vgxcor,75xoc,132xoc,134brodievgxcor,143nomilinivgxcor,157cardsvgxcor,163vgx,

166vgxscratch,170ckdxmt

1966 Upgrade to ex - 8cr,15vgcorcr,22gvgcr,75taylorvgcr,85gcr,106cr,107vgcr,108corcr,130vgcorcr

1967 Topps - upgrade to exmt - 1huartecor,8corcrbk,17bk,22cor,28shawcor,59xckd,66holubcor,85xcor,87vgcor,103lamonicacorcr

,104cor,118vgcor,119gvgcr,125mixxst,132vgc/lckd

1954 Bowman - Upgrade to ex - 9vg,15vg,17vg,18vg,19vg,22vg,41walkergvg,48vg,49vg,64vg,74vg,81vg


 

 

 

Make a free website with Yola